Varför Creaspac?

Creaspac erbjuder en möjlighet för institutionella investerare samt allmänheten att, tillsammans med Creades erfarna investeringsorganisation, investera i ett onoterat bolag i noterad miljö. Det framtida förvärvet kommer att identifieras med hjälp av Creades investeringsorganisation och Creaspac drar därmed nytta av Creades erfarenhet, expertis och investeringsfilosofi.

Vidare innebär modellen en gemensam startpunkt för värdeskapande bolagsutveckling och delaktig­het för aktieägarna genom att vara med och besluta om det förvärv som avses genomföras samt att vara med om den framtida värdeutvecklingen. Under vissa förutsättningar kan aktieägarna avstå från att investera genom att påkalla inlösen av sina aktier om bolagsstämman godkänner ett förvärv som investeraren inte röstat ja till.

Långsiktig ägare med erfarenhet

Creades avser att vara en långsiktig huvudägare i Creaspac som ställer krav och tar ansvar, och Creades kommer att åta sig att inte avyttra sitt aktieinnehav i Creaspac under en tid efter att Creaspac fullföljt ett förvärv. Creades har erfarenhet från transaktioner, och aktivt ägande av bolag inom olika branscher, utvecklingsfaser och miljöer, från privata tillväxtbolag i tidig fas och IPO-mogna bolag till noterade, medelstora bolag med högre grad av mognad; samt beprövad förmåga att utveckla bolag längs detta spektrum. Creades är således väl lämpat för att grunda och utveckla Creaspac genom rollen som sponsor och huvudägare.

Stort nätverk

Creaspac, med stöd av Creades investeringsteam, kommer att arbeta aktivt med att söka upp målbolag som man bedömer skulle passa bra att utveckla i noterad miljö. Vidare förväntar sig Creaspac att bolag, dess ledningar och ägare kommer att ta kontakt med Creaspac eller Creades efter att börsnoteringen genom­förts. Tack vare sin beprövade förmåga att som ägare framgångsrikt utveckla bolag har Creades ett stort nätverk som ger möjlighet till exklusiva och unika investeringsmöjligheter, vilket kommer att gagna Creaspac i sitt sökande av förvärv.

Attraktiv köpare av onoterade bolag

Creaspac anser att flera faktorer gör Creaspac till en attraktiv köpare och framtida ägare till bolag. Creaspac ger tillväxtbolag och bolag som står inför ett generationsskifte möjlighet att ta in kapital, vilket kan användas för att accelerera tillväxten genom geografisk expansion eller investeringar i produktutveckling. Ur ett bolagsstyrningsperspektiv kan det vara värdefullt att det förvärvade bolaget får en ny tydlig och stark huvudägare som långsiktigt kan stötta bolaget tillsammans med övriga ägare. Genom en försäljning till Creaspac får målbolaget tillgång till de svenska och interna­tionella kapitalmarknaderna, vilket ytterligare kan främja målbolagets fortsatta tillväxt och utveckling, öka medvetenheten om målbolaget samt stärka dess varumärke. Den transparenta bolagsstyrningsmodellen samt tillgången till svenska och internationella kapitalmarknader kan även vara värdefulla aspekter för målbolaget jämfört med en privat försäljning.

En försäljning till Creaspac innebär, jämfört med en traditionell börsnotering, en enklare, snabbare, säkrare och mer kostnadseffektiv process för säljaren. En exklusiv förhandling kan genomföras med en motpart, i vilken köparen kan få en djupare insyn i målbolagets framtida planer än vad som är möjligt för köpare av aktier i samband med en börsnotering. Därmed kan villkoren för transaktionen förhandlas innan noteringsarbetet påbörjas fullt ut.

Transparent struktur med gemensamma incitament

Creades investerar 375 MSEK i Creaspac, vilket representerar en betydande kontantinvestering för Creades. Creades, som största ägare, kommer att investera på samma villkor som övriga investerare för att skapa gemen­samma intressen och incitament. I egenskap av sponsor och initiativtagare till Creaspac kommer Creades att teckna Sponsoroptioner vederlagsfritt. För de tjänster som Creades tillhandahåller Creaspac utgår en fast månadsavgift. Creaspac gör bedömningen att denna struktur är attraktiv både ur ett ekonomiskt perspektiv samt utifrån ett intresse­konfliktsperspektiv då den ökar incitamenten för Creades att vara en långsiktig och engagerad ägare som tillvaratar Bolagets intressen under en längre tid för att utveckla Bolaget och skapa aktieägarvärde.