Bolagsstämmor

Aktieägarnas rätt att besluta i Creaspacs angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och äger rum i Stockholm.

Årsstämma 2024

Årsstämma 2024 för Creaspac AB avses hållas klockan 16.00 tisdagen den 21 maj 2024 i Stockholm. 

Anmälan

Information om hur anmälan och eventuell förhandsröstningen går till kommer att finnas i kallelsen till årsstämman som publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på Creaspacs webbplats tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman.

Ärende

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen. Sådan begäran bör ha inkommit senast den 15 mars 2024. Handlingarna ska skickas till följande adress:
Creaspac AB
Att: Styrelseordförande,
c/o Creades AB,
Ingmar Bergmans gata 4
114 34 Stockholm