Bolagsstämmor

Aktieägarnas rätt att besluta i Creaspacs angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och äger rum i Stockholm.