Förvärvsprocess

Creaspacs övergripande förvärvsstrategi är att söka förvärva ett bolag med betydande potential för omvärdering och möjlighet att generera vinsttillväxt, med beaktande av risk. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska, onoterade bolag med verksamheter som är relativt sett förutsägbara, vad gäller till exempel kundernas beteenden, branschens struktur och teknikutveckling.

Creaspac förväntas förvärva ett målbolag med cirka 2-5 MDSEK i bolagsvärde (exkl. skuldsättning). Creaspac ska enligt sin förvärvsstrategi inte förvärva bolag verksamma inom olja, gas, kol, tobak, alkohol, vapen, fastigheter, betting, avancerad bioteknik, gruvor eller bolag vars värde till stor del är beroende av råvarupriser eller andra exogena makrofaktorer och inte heller bolag som är utsatta för betydande politisk eller regulatorisk risk, men Creaspac är inte heller enligt sin strategi begränsat till att förvärva ett bolag inom en eller några särskilda branscher eller sektorer.

Identifiering

Creaspacs sponsor Creades kommer att tillhandahålla tjänster från sin investeringsorganisation, primärt bestående av Creades anställda, (se mer under "Organisation – Investeringsorganisation"), som dagligen kommer att arbeta med att utifrån en tydlig och systematisk metod, på uppdrag av Creaspac, identifiera potentiella målbolag utifrån förvärvsstrategin. Både Creades och Creaspacs styrelse har breda nätverk bestående av bland annat ägare, entreprenörer, ledningspersoner i noterade och onoterade bolag, konsulter och andra transaktionsrådgivare med flera, vilka kommer kunna vara till nytta för att identifiera potentiella målbolag. De investeringsrelaterade rådgivningstjänster som Creaspac uppdragit åt Creades att utföra sker inte på exklusiv basis, varför Creaspac också kan komma att ingå avtal med andra transaktionsrådgivare gällande identifiering och utvärdering av investeringsobjekt.

Creades investeringsorganisation har sammantaget lång erfarenhet av investeringar på den nordiska marknaden. Investeringsuppslagen genereras till stor del internt genom proaktivt arbete, men många förslag kommer även från entreprenörer, företagsförmedlare, investmentbanker samt från övriga i nätverket. Creaspacs styrelse kommer också delta aktivt i detta arbete. Önskan är att genomföra investeringsdiskussioner i bilaterala/exklusiva dialoger, och mer undantagsvis delta i auktionsförfaranden/strukturerade processer. 

Utvärdering

Ett förvärvsbeslut i Creaspac kommer att föregås av en ingående analys av en potentiell investering med avseende på bland annat objektets nuvarande lönsamhet, konkurrenssituation och framtidsutsikter. Analysen görs av investeringsorganisationen och Creaspacs ledning, och kommer löpande att följas upp av Creaspacs styrelse som är aktivt involverad i investeringsorganisationens arbete och resultat.

Analysarbetet omfattar bland annat:

  • Genomlysning av bolagets finansiella och operativa resultat;
  • Jämförelse mellan bolagets finansiella och operationella nyckeltal med konkurrenter och bolag med liknande strategiska förutsättningar;
  • Intervjuer med exempelvis kunder, leverantörer, tidigare anställda och branschexperter;
  • Analyser av marknadsförutsättningar och legala aspekter; och
  • Identifiering och värdering av projekt/åtgärder som kan öka bolagets konkurrenskraft.

Transaktions- och beslutsprocess

Om analysen enligt ovan utmynnar i att förslaget har en attraktiv avkastningspotential och är, eller kommer att kunna bli, redo att uppfylla relevanta noteringskrav så kommer analysen formellt att presenteras för Creaspacs styrelse. Styrelsen utvärderar därefter förslaget och om styrelsen bedömer att förvärvet, inklusive transaktionsstrukturen, utgör en attraktiv möjlighet som uppfyller gällande investeringskriterier kommer styrelsen att besluta att transaktionen ska slutförhandlas. Styrelsen kan även besluta att en fördjupad granskning av förslaget ska göras innan beslut fattas om slutförhandling.

Efter förhandlingar kommer beslutsförslaget att presenteras för styrelsen igen och styrelsen kommer då att besluta huruvida avtal om förvärv ska ingås eller inte. Om beslut fattas om att ingå avtal om förvärv ska styrelsen även kalla till en extra bolagsstämma i Creaspac för att föreslå att stämman ska godkänna att förvärvet fullföljs och i övrigt förbereda för att kunna fullfölja förvärvet, däribland initiera en granskningsprocess hos Nasdaq Stockholm eller Nasdaq First North Growth Market. Vid styrelsens beslut om att ingå avtal om förvärvet måste en majoritet av styrelsens oberoende ledamöter rösta ja till detta beslut. Beslut fattas sedan av bolagsstämman med enkel majoritet. Vid samma bolagsstämma är även avsikten att valberedningen i Creaspac ska lägga fram förslag om eventuella förändringar i styrelsen för att tillsätta personer med sådan kompetens och erfarenhet som passar för den verksamhet som avses förvärvas, förutsatt att förvärvet godkänns och fullföljs.

Strukturering av förvärv och finansiering

Vid genomförandet av ett förvärv har Creaspac för avsikt att förvärva 100 procent av målbolaget. Creaspac kommer i första hand att använda tillgänglig likviditet i form av deponerade medel för att finansiera förvärvet. Beroende på finansieringsbehovet vid förvärvet kommer styrelsen att utvärdera alternativa finansieringskällor utifrån förutsättningarna vid aktuell tidpunkt i det enskilda fallet i form av extern skuldfinansiering och/eller att resa ytterligare eget kapital vid förvärvet. Det är väsentligt för Creaspac att det förvärvade bolagets och Creaspacs gemensamma skuldsättningsgrad är på en nivå som skapar förutsättningar att utveckla verksamheten, och även under utmanande förhållanden kunna driva verksamheten utan att behöva anskaffa ytterligare kapital.

Creaspac kan även komma att genomföra ett förvärv med vederlag delvis bestående av nyemitterade aktier, innebärande att säljaren eller säljarna får ett ägande i Creaspac, alternativt genomföra en företrädesemission eller en riktad kontantemission för att tillföra Bolaget ytterligare kapital.