Vad händer om något förvärv inte sker?

Om Creaspac inte genomför ett förvärv inom tre år från noteringsdatumet skall bolaget likvideras och återstående medel utskiftas till aktieägarna. Eftersom vår första dag för handel var den 23 juni 2021 infaller den sista handelsdagen inom treårsperioden den 20 juni. Mer specifikt är kravet att vi senast per det datumet skall ha kallat till stämma för beslut om ett förvärv.

Om vi hamnar i det läget är utgångspunkten att bolaget skall likvideras. Det innebär att en utsedd likvidator tar över bolagets drift med målet att avveckla bolagets verksamhet och efter detta dela ut återstående medel till aktieägarna. Tidsåtgången för en likvidation är ganska lång (upp till nio månader är inte ovanligt). Ett av skälen till det är att reglerna om likvidation sätter upp god marginal för att eventuella aktörer med anspråk på bolaget skall ha tid att höra av sig.

 

Nedan har vi samlat några vanliga frågor vi får med anledning av vad som händer om vi inte hittar ett lämpligt förvärv under de tre år vi har till vårt förfogande:

Hur mycket pengar får man som aktieägare tillbaka när avvecklingen är klar? Det enkla svaret är samtliga återstående tillgångar. Ett exakt belopp är svårt att ge här och nu då det påverkas av flera faktorer så som när likvidationen är klar, ränteläget och bolagets kostnader mellan nu och då. En kvalificerad gissning utifrån hur läget såg ut i samband med årsrapporten för 2023 är att man som aktieägare minst kommer att få tillbaka de 100 kronor en aktie kostade vid börsintroduktionen och sannolikt något mer. Detta eftersom Creaspac under senare tid haft ränteintäkter som överstiger kostnadsmassan. Men det finns som sagt inga garantier och vi kan inte göra några utfästelser om vilket pris som kommer att erhållas. 

Kommer kassan fortsatt placeras så att ränta erhålles under själva likvidationsprocessen? Under en likvidation är det likvidatorn som ansvarar för förvaltningen av bolagets tillgångar, men likvida medel brukar vanligen förvaltas på konto hos bank till marknadsmässig ränta.

Varför tar det så lång tid att likvidera ett bolag – Kan man hitta sätt att göra det snabbare? En likvidationsprocess är en formell och regelstyrd process som tar många månader att slutföra. Anledningen är att man vill vara säker på att man hittar samtliga eventuella fordringsägare med anspråk på bolagets medel innan bolaget avvecklas och medel delas ut. Creaspac undersöker vilka alternativ som kan finnas för att korta ned tiden för återbetalning till aktieägarna om vi skulle hamna i läget att bolagets sätts i likvidation.

Vad kostar det att likvidera ett bolag? Kostnaden för att likvidera ett bolag faktureras på löpande räkning av likvidatorn och är beroende av omfattningen på det likviderade bolagets tillgångar, skulder och verksamhet. Med tanke på att Creaspacs tillgångar nästan uteslutande består av likvida medel och att någon verksamhet inte bedrivits bedöms kostnaden för en likvidation uppgå till en mycket liten del av det totala värdet på bolaget.