Bekräftelser i anledning av tillgång till information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer.

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar följande legala information.

Viktig information

Tyvärr är informationen på den begärda delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för personer som är bosatta i Australien, Japan, Kanada eller USA eller som fysiskt befinner sig i Australien, Japan, Kanada eller USA. Du har inte uppfyllt detta villkor eller bekräftat den nödvändiga informationen. Du kan därför inte nå denna sida.

Handel i Creaspacs aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Creaspac AB (”Creaspac” eller ”Bolaget”), ett svenskt publikt förvärvsbolag, etablerat på initiativ av Creades AB (publ) (”Creades”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet avseende Creaspacs notering på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit stort, såväl bland institutionella investerare i Sverige och internationellt som bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades betydligt.

Erbjudandet i korthet

  • Priset i Erbjudandet var, som tidigare meddelat, 100 kronor per aktie.
  • Erbjudandet omfattade 24 800 000 nyemitterade aktier i Creaspac.
  • De nyemitterade aktierna kommer tillföra Bolaget en likvid om cirka 2,5 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader.
  • Efter att Erbjudandet genomförts består Creaspacs största aktieägare av Creades (15,0 procent), Lannebo Fonder (9,8 procent), PriorNilsson (9,8 procent), Swedbank Robur Fonder (9,8 procent), SEB Investment Management (6,0 procent) och Ramsbury Invest (4,8 procent).
  • Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår efter Erbjudandet till 25 000 000 aktier.
  • Handel i Creaspac-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 23 juni 2021 under kortnamnet ”CPAC”.
  • Beräknad likviddag i Erbjudandet är den 28 juni 2021.

Sven Hagströmer, styrelseordförande i Creaspac och Creades, kommenterar:

”Vi är mycket glada över allmänhetens och institutionella investerares stora intresse för Creaspac och ödmjuka inför det förtroende som vår investeringsstrategi och Creades som sponsor har fått. Vi ser fram emot att tillsammans generera långsiktigt aktieägarvärde i Creaspac.

Om Creaspac

Creaspac är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC), som etablerats på initiativ av Creades. Creaspac har till syfte att ta in kapital genom en börsnotering och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag varvid detta genom Creaspac, efter granskning och godkännande, blir noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad eller Nasdaq First North Growth Market.

Mer information finns tillgänglig på Creaspacs hemsida, www.creaspac.se.

Om Creades

Creades är ett svenskt noterat investeringsbolag som bildades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag. Creades noterades 2013 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, och var innan dess noterat på Nasdaq First North sedan 2012. Creades portfölj, mätt i termer av substansvärde, består till cirka 70–75 procent av noterade innehav och till cirka 25–30 procent av onoterade innehav. Creades största innehav är det noterade bolaget Avanza, och bland Creades onoterade innehav finns bolagen Apotea, Inet, Instabox, PriceRunner, Röhnisch, StickerApp och Tink. Creades substansvärde uppgick per den 31 maj 2021 till 10 341 miljoner kronor.

Rådgivare

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har anlitats som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Avanza Bank AB (publ) har anlitats som Joint Bookrunner i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Creaspac.

 

För mer information, vänligen kontakta:

John Hedberg, VD

+46 (0) 70 629 23 37

john.hedberg@creaspac.se

Denna information är sådan information som Creaspac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2021 kl. 08:00 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Creaspac AB ("Bolaget").

Detta pressmeddelande ska inte, och får inte, distribueras till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion inom vilken sådan distribution skulle vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen").

I samtliga EES-medlemsstater, utöver Sverige, samt i Storbritannien (varje sådant land, ett "relevant land") är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i det relevanta landet i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i det relevanta landet.

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("U.S. Securities Act") och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i U.S. Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Något erbjudande av aktier i Creaspac kommer inte att riktas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Kanada eller Japan och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Kanada eller Japan.

Detta pressmeddelande och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri får endast distribueras till, och är endast riktade till personer i Storbritannien som är, (i) personer med professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); (ii) personer som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern ("personer och företag med hög nettoförmögenhet, etc"); (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (vi) personer till vilka en inbjudan att engagera sig i en investeringsaktivitet (i enlighet med betydelsen av section 21 i Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")) i samband med en emission eller försäljning av värdepapper lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som distribuerar denna kommunikation måste säkerställa att det är lagligt att göra det.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.


 

Ladda ner denna nyhet som PDF