Bekräftelser i anledning av tillgång till information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer.

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar följande legala information.

Viktig information

Tyvärr är informationen på den begärda delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för personer som är bosatta i Australien, Japan, Kanada eller USA eller som fysiskt befinner sig i Australien, Japan, Kanada eller USA. Du har inte uppfyllt detta villkor eller bekräftat den nödvändiga informationen. Du kan därför inte nå denna sida.

Creaspac offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
 

Creaspac AB (”Creaspac” eller ”Bolaget”), ett svenskt publikt förvärvsbolag, etablerat på initiativ av Creades AB (publ) (”Creades”) offentliggjorde den 9 juni 2021 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). Bolaget offentliggör idag ett prospekt för Erbjudandet. Första dag för handel förväntas bli den 23 juni 2021.

Erbjudandet i korthet

  • Priset i Erbjudandet har fastställts till 100 kronor per aktie (”Erbjudandepriset”).
  • Erbjudandet omfattar teckning av högst 24 800 000 nyemitterade aktier i Creaspac.
  • De nyemitterade aktierna förväntas tillföra Creaspac en likvid om cirka 2,5 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader.
  • Creades, Lannebo Fonder, PriorNilsson, Ramsbury Invest, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder (tillsammans ”Cornerstoneinvesterarna”) har på samma villkor som övriga investerare, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet. Cornerstoneinvesterarnas respektive åtagande medför att de efter Erbjudandets genomförande äger aktier motsvarande 15,0 procent, 9,8 procent, 9,8 procent, 4,8 procent, 6,0 procent respektive 9,8 procent i Bolaget, det vill säga totalt 55,2 procent, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas.
  • Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige.
  • Beräknad första handelsdag på Nasdaq Stockholm är den 23 juni 2021 under kortnamnet ”CPAC”.

Prospekt och anmälanProspektet (på svenska med en engelsk översättning) som innehåller de fullständiga villkoren för Erbjudandet publiceras idag på Creaspacs hemsida (www.creaspac.se), SEB:s hemsida för prospekt (www.sebgroup.com/prospectuses) samt Avanzas hemsida (www.avanza.se). Anmälan kan göras via internetplattformen hos SEB och Avanza.

Preliminär tidsplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 14 juni – 21 juni 2021
Anmälningsperiod för institutionella investerare: 14 juni – 22 juni 2021
Första handelsdag på Nasdaq Stockholm: 23 juni 2021
Likviddag: 28 juni 2021

Om Creaspac

Creaspac är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC), som etablerats på initiativ av Creades. Creaspac har till syfte att ta in kapital genom en börsnotering och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag varvid detta genom Creaspac, efter granskning och godkännande, blir noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad eller Nasdaq First North Growth Market. Innan ett förvärv genomförs kommer Bolagets styrelse att presentera förvärvet för aktieägarna vid en bolagsstämma där bolagstämman måste godkänna förvärvet för att detta ska få genomföras. Aktieägare som inte godkänner ett sådant förvärv kommer under vissa förutsättningar att ha rätt att få sina aktier inlösta.

Creaspacs övergripande förvärvsstrategi är att förvärva ett bolag med betydande potential för omvärdering och möjlighet att generera vinsttillväxt, med beaktande av risk. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska, onoterade bolag med verksamheter som är relativt sett förutsägbara, vad gäller till exempel kundernas beteenden, branschens struktur och teknikutveckling. Creaspac förväntas förvärva ett målbolag med cirka 2–5 miljarder kronor i bolagsvärde (exkl. skuldsättning). Även om Creaspac inte är begränsat till att förvärva ett bolag inom en eller några särskilda branscher eller sektorer har Creades, vars investeringsorganisation bistår Creaspac med transaktionsrelaterade rådgivningstjänster, erfarenhet från investeringar i och god kunskap om bolag inom finansiella tjänster, e-handel och relaterade tjänster, mjukvaru-/SAAS-bolag, gaming (spel, inte betting) och industriföretag inom konsumentvaror.

Creades kommer att vara så kallad sponsor till Creaspac och kommer, genom en investering om 375 miljoner kronor, att äga 15 procent av det totala antalet utestående aktier i Creaspac efter Erbjudandet (förutsatt att detta tecknas till fullo) med avsikten att vara en långsiktig huvudägare i Creaspac. Creades kommer att investera på samma villkor som övriga investerare för att skapa gemensamma intressen och incitament.

I egenskap av sponsor och initiativtagare kommer Creades även erhålla 3 750 000 sponsoroptioner (”Sponsoroptionerna”) i Creaspac vederlagsfritt (motsvarande 15 procent av utestående aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att detta fulltecknas). Varje Sponsoroption berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 100 kronor plus en löpande ackumulerad uppräkning om 7,5 procent årligen från dagen efter den bolagsstämma som har godkänt det förvärv som Creaspac har som syfte att genomföra (”Godkännandedagen”). Sponsoroptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier tidigast på Godkännandedagen och senast inom fem år från Godkännandedagen.

Sponsoroptionerna är konstruerade så att om optionerna utnyttjas för teckning när sex månader eller mer förflutit från Godkännandedagen har Creaspac rätt att begära att teckning av aktierna istället ska ske till aktiens kvotvärde, men att ett färre antal aktier då emitteras. Skulle Bolaget välja denna alternativa lösenmodell innebär det alltså att mindre kapital tillförs Bolaget och att färre nya aktier emitteras, vilket leder till mindre utspädning för befintliga aktieägare.

Som anges ovan kommer Creades investeringsorganisation bistå med att identifiera och föreslå potentiella förvärvsobjekt för Creaspac. Creaspac bedömer att Creades stora nätverk, i kombination med dess kunskap om transaktioner i noterad och onoterad miljö samt värderingsdynamiken på dessa marknader gör Creades väl positionerat att identifiera och utvärdera attraktiva förvärvsmöjligheter för Creaspacs räkning. Vidare bedömer Creaspac att Creades erfarenhet av att utveckla framgångsrika bolag skapar förutsättningar för värdeskapande över lång tid.

Mer information finns tillgänglig på Creaspacs hemsida, www.creaspac.se.

Om Creades

Creades är ett svenskt noterat investeringsbolag som bildades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag. Creades noterades 2013 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, och var innan dess noterat på Nasdaq First North sedan 2012. Creades portfölj, mätt i termer av substansvärde, består till cirka 70–75 procent av noterade innehav och till cirka 25–30 procent av onoterade innehav. Creades största innehav är det noterade bolaget Avanza, och bland Creades onoterade innehav finns bolagen Apotea, Inet, Instabox, PriceRunner, Röhnisch, StickerApp och Tink. Creades substansvärde uppgick per den 31 maj 2021 till 10 341 miljoner kronor.

Rådgivare

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har anlitats som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Avanza Bank AB (publ) har anlitats som Joint Bookrunner. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Creaspac.

 

För mer information, vänligen kontakta:

John Hedberg, VD

+46 (0) 70 629 23 37

john.hedberg@creaspac.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2021 kl. 14:00 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Creaspac AB ("Bolaget").

Detta pressmeddelande ska inte, och får inte, distribueras till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion inom vilken sådan distribution skulle vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen").

Det svenskspråkiga prospektet som omnämns i detta pressmeddelande har godkänts av Finansinspektionen i enlighet med Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

I samtliga EES-medlemsstater, utöver Sverige, samt i Storbritannien (varje sådant land, ett "relevant land") är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i det relevanta landet i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i det relevanta landet.

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("U.S. Securities Act") och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i U.S. Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Något erbjudande av aktier i Creaspac kommer inte att riktas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Kanada eller Japan och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Kanada eller Japan.

Detta pressmeddelande och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri får endast distribueras till, och är endast riktade till personer i Storbritannien som är, (i) personer med professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); (ii) personer som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern ("personer och företag med hög nettoförmögenhet, etc"); (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (vi) personer till vilka en inbjudan att engagera sig i en investeringsaktivitet (i enlighet med betydelsen av section 21 i Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")) i samband med en emission eller försäljning av värdepapper lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som distribuerar denna kommunikation måste säkerställa att det är lagligt att göra det.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.


 

Ladda ner denna nyhet som PDF